به منظور ثبت شکایت از تمام واحدهای خدماتی فروشگاه اینترنتی شهرکفش می توانید مراتب ثبت شکایتهای خود را با ما از طریق فرم زیر در میان گذاشته تا مراتب پیگیری آن توسط شهر کفش تسهیل شود. فروشگاه شهرکفش پس از بررسی موارد گزارش نسبت به اطلاع مراتب اقدامی به مشتریان به منظور ارتقای همه جانبه مشتری مداری اقدام خواهد نمود.